THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ 1 CHIỀU

Cấp chính xác từ 0,1 đến 0,5

Vui lòng chọn loại cấp chính xác