Thước cuộn thép hệ Met 7.5m KDS PGX25-75WM

286.000