11524003

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:CÁT NGHIỀN CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA/
CRUSHED ROCK SAND FOR CONCRETE AND MORTAR
Tên thương mại/Trade name:Cát rửa (cát thô)/ Washed sand (coarse sand)
Ký hiệu nhà sản xuất*/
Manufacture mark :

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *