12524002.1b

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:CỐT LIỆU LỚN (ĐÁ DĂM) DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA/
COARSE AGGREGATE (MACADAM) FOR CONCRETE AND MORTAR
TT/No.Tên sản phẩm/
Name of products
Tên
thương mại/
Trade name
Thông số kỹ thuật
cơ bản/ Basic technical properties
1Cốt liệu lớn (đá dăm) dùng cho bê tông và vữa/Coarse aggregate (macadam) for concrete and mortarĐá mi bụiKích thước/ dimensions (5-10) mm
2Cốt liệu lớn (đá dăm) dùng cho bê tông và vữa/Coarse aggregate (macadam) for concrete and mortarĐá (1×2)Kích thước/ dimensions (5-20) mm

(Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 12524002.1 cấp ngày 21/3/2024/
The certificate No. 12524002.1 dated 21/3/2024 is replaced by this certificate)


(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *