Thước cặp điện tử Mitutoyo 500-776 (0-150mm/0.01mm)

5.280.000