N1.Q5.15.100.1

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ/
DRY PRESSED CERAMIC TILES
Tên sản phẩm/
Name of products
Tên thương mại/
Trade name
Kiểu loại/
Types
Kích thước
danh nghĩa/
Nominal sized
Nhóm/
Group
Gạch gốm ốp lát
ép bán khô/  Dry pressed ceramic tiles
Gạch men lát nền kích thước (300×600) mmCó tráng men/
Glazed
(300×600) mmBIIa

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *