N1.Q5.15.039b (Ver.2)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

Chứng nhận sản phẩm: SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG/WALL EMULSION PAINTS
Tên thương mại; Kiểu loại/ Trade name; Type: như Phụ lục đính kèm/As the Appendix attached
Nhãn hiệu *:
Được sản xuất tại:CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN ĐỒNG TÂM/
DONGTAM PAINT CO., LTD
Địa chỉ:TQuốc lộ 1A, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam/
National Highway 1A, Long Hiep Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam
Phù hợp Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia:QCVN 16:2023/BXD
Phương thức
chứng nhận:
Phương thức 5
Mã GCN:N1.Q5.15.039b (Ver.2)
Giấy chứng nhận và Dấu hợp quy có giá trị:từ ngày 10/4/2024 đến ngày 05/12/2024
Ngày cấp10/4/2024
(Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số N1.Q5.15.039b (Ver.1) cấp ngày 25/01/2024/ The certificate No. N1.Q5.15.039b (Ver.1) dated 25/01/2024 is replaced by this certificate)
(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
       Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *