12520018.5

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:VỮA DÁN GẠCH GỐC XI MĂNG/
CEMENTITIOUS ADHESIVE
TT/No.Tên thương mại/ Trade nameKiểu loại/Types
1Quicseal 600C1
2Quicseal 601C2T
3Quicseal 601HC2S1

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *