QMS121002

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của/ Quality Assurance and Testing Center 2 hereby certifies that The quality management system of: Công ty/Company: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HOÀNG ĐẠO/ HOANG DAO TRADING […]

QMS121003

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của/ Quality Assurance and Testing Center 2 hereby certifies that The quality management system of: Công ty/Company: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ/ LONG THO JOINT STOCK COMPANY Địa chỉ/Address: Văn phòng: […]

QMS121016

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của/ Quality Assurance and Testing Center 2 hereby certifies that The quality management system of: Công ty/Company: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG MATRIX /MATRIX CONSTRUCTION CHEMICAL COMPANY LIMITED Địa chỉ/Address: […]