12519014.1

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:GẠCH TERAZO/TERRAZZO TILES
– Kiểu loại/ Type: Ngoại thất, loại 1/ External, class 1
– Kích thước/ Dimensions : (300x300x30) mm

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *