N1.Q5.18.007.2

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:NGÓI BÊ TÔNG/ CONCRETE ROOFING TILES
TT/No.Tên thương mại/ Trade nameKiểu, Loại/ Type, ClassKích thước / Dimensions
1Ngói sóng trung/
Medium wave roof tile
Ngói lợp/ Roofing tiles;
Loại 1/ Class 1;
(336×423) mm
2Ngói phẳng giả cổ/
Antique flat roof tile
Ngói lợp/ Roofing tiles;
Loại 1/ Class 1;
(407×345) mm

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *