N1.Q5.18.007.1

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:GẠCH BÊ TÔNG/CONCRETE BRICKS
TT/No.Tên thương mại/ Trade nameKiểu loại/TypesThông số kỹ thuật/ Specifications
1Gạch thẻ LT-TH/
Soild brick LT-TH
Gạch đặc/
Soild brick
M7,5;
(60x95x200) mm
2Gạch đặc LT-DA/
Soild brick LT-DA
Gạch đặc/
Soild brick
M7,5;
(90x200x290) mm
3Gạch đặc LT-DA/
Soild brick LT-DA
Gạch đặc/
Soild brick
M10; 
(90x200x290) mm
4Gạch thẻ LT-TH/
Soild brick LT-TH
Gạch đặc/
Soild brick
M10; 
(60x95x200) mm
5Gạch 6 lỗ lớn LT6-L/
6-large holes brick LT6-L
Gạch rỗng 6 lỗ/
6-holes hollow brick
M7,5;
(100x150x190) mm
6Gạch 6 lỗ nhỏ LT6-S/
6-small holes brick LT6-S
Gạch rỗng 6 lỗ/
6-holes hollow brick
M7,5;
(95x135x190) mm
7Gạch 3 lỗ LT10-20/
6-holes brick LT10-20
Gạch rỗng 3 lỗ/
3-holes hollow brick
M7,5;
(100x200x400) mm
8Gạch rỗng 4 lỗ – Gạch block LT20-19/ 4-holes hollow brick – block brick LT20-19Gạch rỗng 4 lỗ/
4-holes hollow brick
M7,5;  
(200x190x400) mm
9Gạch rỗng 8 lỗ – Gạch 8 lỗ LT15-19/ 8-holes hollow brick – 8-holes brick LT15-19Gạch rỗng 8 lỗ/
8-holes hollow brick
M7,5;
(150x190x390) mm
10Gạch rỗng 6 lỗ – Gạch 6 lỗ lớn LT6-L/ 6-holes hollow brick – 6-large holes brick LT6-LGạch rỗng 6 lỗ/
6-holes hollow brick
M5,0;
(100x150x190) mm
11Gạch rỗng 6 lỗ – Gạch 6 lỗ nhỏ LT6-S/ 6-holes hollow brick – 6-small holes brick LT6-SGạch rỗng 6 lỗ/
6-holes hollow brick
M5,0;
(95x135x190) mm
12Gạch rỗng 3 lỗ – Gạch 3 lỗ LT10-20/ 3-holes hollow brick – 3-holes brick LT10-20Gạch rỗng 3 lỗ/
3-holes hollow brick
M5,0;
(100x200x400) mm
13Gạch rỗng 4 lỗ – Gạch block LT20-19/ 4-holes hollow brick – block brick LT20-19Gạch rỗng 4 lỗ/
4-holes hollow brick
M5,0;
(200x190x400) mm
14Gạch rỗng 8 lỗ – Gạch 8 lỗ LT15-19/ 8-holes hollow brick – 8-holes brick LT15-19Gạch rỗng 8 lỗ/
8-holes hollow brick
M5,0;
(150x190x390) mm

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *