N1.Q5.18.007.1

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: GẠCH BÊ TÔNG/CONCRETE BRICKS TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types Thông số kỹ thuật/ Specifications 1 Gạch thẻ LT-TH/Soild brick LT-TH Gạch đặc/Soild brick M7,5;(60x95x200) mm 2 Gạch đặc LT-DA/Soild brick LT-DA Gạch đặc/Soild brick M7,5;(90x200x290) mm 3 Gạch đặc LT-DA/Soild […]