N1.Q5.18.034

Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that:Xi măng poóc lăng hỗn hợp/Portland blended cement
Kiểu loại/Type:  PCB 30, PCB 40

(*): Thông tin do khách hàng cung cấp và tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu./.
Customer is solely responsible for the accuracy of the information provided and its ownership./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *