12520018.4

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN Chứng nhận sản phẩm/This is to certify that: VỮA DÁN GẠCH GỐC XI MĂNG/CEMENTITIOUS ADHESIVE TT/No. Tên thương mại/ Trade name Kiểu loại/Types 1 Quicseal 600 C1 2 Quicseal 601 C2T 3 Quicseal 601H C2S1 Nhãn hiệu thương mại(*)/Trade mark Được sản xuất tại/Manufactured by: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY […]